راستی برترین گوهر انسانی است

استانداردهایی برای کشورهای خاص:

1- استاندارد گوست و EAC برای روسیه

2- استاندارد BIS برای هندوستان

3- استاندارد KOSHA و KC مارک برای کره جنوبی

4- استاندارد SASO برای عربستان

error: Content is protected !!